[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]
[30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์
1 ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 3 ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
2 ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 4 ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
3 เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
4 แผนที่ภาวนา สุภีร์ ทุมทอง ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
5 มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
6 มหันตภัยโลกร้อน ฉบับเยาวชน ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
7 มีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง Greg S. Reid ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
8 ศิลปะแห่งอำนาจ ติช นัท ฮันห์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
9 สปาอารมณ์ OSHO ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
10 สัมผัสทองของราชาขยะ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
11 เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ สุภีร์ ทุมทอง ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
12 เส้นปกติของชีวิต ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
13 หิ่งห้อยปีกบาง กับการเดินทางของน้ำใส อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
14 อาณาจักรขยะหรรษา พิณประภา ขันธวุธ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง บจก.
15 พิษสารเคมีจากการทำงาน รู้ทันป้องกันได้ ผศ.ดร. อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผศ. ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17 พจนานุกรมไทย - ฝรั่งเศส (ฉบับย่อ) (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่) ศ.กิตติคุณ ดร. แพรวโพยม บุณยะผสึก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10 อาจารย์ นายแพทย์ ดร. ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19 คณิตสาระ ม.ปลาย: แคลคูลัส (พิมพ์ครั้งที่ 3) รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20 องค์การการค้าโลก WTO ในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2) นาย บัณฑิต หลิมสกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รศ. ดร. ชูชัย สมิทธิไกร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22 การบริหารสำนักงาน (พิมพ์ครั้งที่ 7) อ. สุรัสวดี ราชกุลชัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23 เครื่องส่งกำลังและชุดเพลาส่งกำลังแบบอัตโนมัติ (พิมพ์ครั้งที่ 3) รศ. ประณต กุลประสูตร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21)(พิมพ์ครั้งที่ 7) รศ. ดร. สมพงษ์ ชูมาก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25 อ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 6) ศ. อัจฉรา ชีวพันธ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
26 ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 14) รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
27 การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 9 พร้อมแผ่นซีดีภายในเล่ม) รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
28 สังคีตนิยม ว่าด้วย เครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ ศ. ไขแสง ศุขะวัฒนะ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
29 ดนตรีปริทรรศน์ ศ. ไขแสง ศุขะวัฒนะ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
30 สังคีตนิยม ว่าด้วย : ดนตรีตะวันตก ศ. ไขแสง ศุขะวัฒนะ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
31 วิศวกรรมการประปา Water supply engineering ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
32 โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ. ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
33 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 4) เทคนิคการแพทย์หญิง ดร. นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
34 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผศ. ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
35 การสำรวจรังวัด: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 5) รศ. วิชัย เยี่ยงวีรชน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
36 หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2) อ. ณัฐกร วิทิตานนท์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
37 เฉลยปัญหาทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ. ดร. เจษฎา ชินรุ่งเรือง สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
38 เคมีอินทรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 6) รศ. เกษร พะลัง,ผศ. สุนันท์ ชัยนะกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
39 SolidWorks/SolidCAM การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตขั้นพื้นฐาน ผศ. ปฏิพัทธ์ หงส์สุวรรณ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
40 ฟิสิกส์ 1 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย (พิมพ์ครั้งที่ 3) รศ. ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์,รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
41 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 4) รศ. ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
42 ใบตาล สานของเล่น (พิมพ์ครั้งที่ 2) อ. ณัฐพร ออไอศูรย์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
43 คำและความคิด ในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 3) รศ. ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และคณะ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
44 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน-ศาสตร์และกรณีศึกษาของไทย รศ. ดร. จุมพล หนิมพานิช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
45 ชีวิตที่สุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย : หลักการ งานวิจัย และบทเรียนจากประสบการณ์ ศ. ดร. ประนอม โอทกานนท์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
46 พุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของคนไทยอีสาน : ศาสนาในความเป็นภูมิภาค ยูคิโอะ ฮายาชิ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
47 แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน รศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
48 คณิตสาระ ม.ต้น : ระบบสมการเชิงเส้น (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
49 สารป้องกันกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลายพืช รศ. ดร.ทศพล พรพรหม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
50 อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม ๔ ศ. อัจฉรา ชีวพันธ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
51 วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้ ผศ. ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
52 ธุรกิจระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ. ดร.ณักษ์ กุลิสร์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
53 เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมือง และพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย ศ.สุรพล ดำริห์กุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
54 มนุษย์กับสันติภาพ รศ. ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล และคณะ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
55 คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
56 จริยธรรมทางธุรกิจ BUSINESS ETHICS (พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุง) รศ. จินตนา บุญบงการ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
57 กายวิภาคศาสตร์ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5) ผศ. บังอร ฉางทรัพย์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
58 เศรษฐกิจการเมืองของชาวนา เดวิด เจ. กรีนวูด สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
59 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 21) ศ. ดร. นราศรี ไววนิชกุล,รศ. ชูศักดิ์ อุดมศรี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
60 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ตัดความเที่ยงตรง (PRECISION DIE CUTTING TECHNOLOGY) ผศ. สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
61 การนันทนาการ รศ. เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
62 การบัญชีขั้นกลาง 2 ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปิตธวัชชัย,รศ. ณัฐชานนท์ โกมุกพุฒิพงศ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
63 ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่) ผศ. ดร. พิชาภพ พันธุ์แพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
64 วงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ อาจารย์ ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
65 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 10) ศ. ดร. สุภางค์ จันทวานิช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
66 Classical Indian Philosophy ศ. ดร. สมภาร พรมทา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
67 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 22) รศ. ศิริชัย พงษ์วิชัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
68 แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์,รศ. ดร. สุวรรณ ถังมณี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
69 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7) รศ. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
70 จากลายสือไทยถึงอักษรไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
71 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (MULTIMEDIA FOR LEAMING: DESIGN & DEVELOPMENT) (พิมพ์คร อ. ณัฐกร สงคราม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
72 TIP ชี้ทางลัด ใช้เครื่องแมคอินทอชให้เป็นเร็ว อ. กวิน สินรุ่งเรืองกุล สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
73 คนรักหน้า พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ เฌ.เดียมอง บจก.
74 e-แรด กิตติกร อนุเธียร เฌ.เดียมอง บจก.
75 จ้างให้ก็ไม่ตกงาน เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เฌ.เดียมอง บจก.
76 สถานีมีสุข สิทรา พรรณสมบูรณ์ เฌ.เดียมอง บจก.
77 เรียนภาษาอังกฤษให้ดีต้องมีกิ๊ก อดุลย์ เลาหเกียรติ เฌ.เดียมอง บจก.
78 ผู้หญิงคนนี้ชื่อลินดา ค้าธัญเจริญ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เฌ.เดียมอง บจก.
79 ยินดีเจ้า โดย สุนทรี เวชานนท์ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เฌ.เดียมอง บจก.
80 เรื่องวุ่นๆ ของน้องจุ๋มจิ๋ม พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เฌ.เดียมอง บจก.
81 ที่งามนอกเพราะงามใน สิทรา พรรณสมบูรณ์ เฌ.เดียมอง บจก.
82 ปฏิบัติการแปลงโฉม นพ.โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ เฌ.เดียมอง บจก.
83 พลังการวิจารณ์ศิลปะการละคร ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ เฌ.เดียมอง บจก.
84 เลี้ยงลูกให้ดีไม่ต้องมี?How To รศ.กาญจนา จิวะกิดาการ เฌ.เดียมอง บจก.
85 ชีวิตงามตามธรรมชาติ สิทรา พรรณสมบูรณ์ เฌ.เดียมอง บจก.
86 ล้า...แต่ไม่ล้ม อัจฉราวดี วงศ์สกล เฌ.เดียมอง บจก.
87 ครีเอทีฟไล่ควาย กิตติกร อนุเธียร เฌ.เดียมอง บจก.
88 Beautiful Nail พิมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล เฌ.เดียมอง บจก.
89 ดีใจที่เธอได้อ่าน เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เฌ.เดียมอง บจก.
90 ต้นกล้า พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เฌ.เดียมอง บจก.
91 สาว(ไส้)วัยแสบ เม-ดา เฌ.เดียมอง บจก.
92 เรือธรรมลำสุดท้าย อัจฉราวดี วงศ์สกล เฌ.เดียมอง บจก.
93 ภาษาอังกฤษคิดแบบไทยๆ เนตรปรียา ชุมไชโย เฌ.เดียมอง บจก.
94 Toom Toom ครูเป็ดวาเนสซ่า เม-ดา เฌ.เดียมอง บจก.
95 หรรษาปริญญาบัตร...ซบ ครีเอทีฟหัวตีบ เฌ.เดียมอง บจก.
96 หมวยไทยไปลุยจีน ดาริณี ศุทธกุล เฌ.เดียมอง บจก.
97 แม่สอนไว้ให้รักเรียน เพชร-เมฎาร์ เฌ.เดียมอง บจก.
98 แกะลายไม้หอม กฤษณา อโศกสิน ไพลิน รุ้งรัตน์ เฌ.เดียมอง บจก.
99 (ไม่)เหมือนแม่ เมฎาร์ อุนตระกูล เฌ.เดียมอง บจก.
100 สุนทรียภาพแห่งชีวิต รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เฌ.เดียมอง บจก.
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์

Top      พิมพ์เมื่อวันที่: 20/8/2014